Termeni și Condiții de accesare a Serviciilor Medicale și de utilizare a Site-ului Web

Ultima actualizare: 07.11.2023

1. Dispoziții Preliminare

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de noi și serviciile noastre. Prezentul document listează regulile, principiile și limitările pe care trebuie să le respectați pentru a (i) beneficia de Serviciile Medicale oferite de Prestator și (ii) să interacționați cu acest Site Web. Acest document se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Vă rugăm să citiți și: Politica de confidențialitate și Politica de cookie, înainte de a utiliza acest site, de a folosi orice componentă a sa sau de a solicita o programare.

Dacă nu dispuneți de timpul necesare parcurgerii integrale a acestor documente, dacă nu sunteți de acord cu aceste documente sau dacă nu ați înțeles aceste reguli, principii, limitări și politici vă rugăm să nu utilizați acest Site Web și/sau să nu solicitați serviciile oferite.

Prin accesarea acestui Site Web, achiziționând orice serviciu, solicitând o programare sau interacționând cu noi prin orice mijloc sau canal de comunicare (telefonic, email, platforme de socializare, etc.) sunteți de acord cu regulile, principiile și limitările descrise mai jos. Acordul dumneavoastră vă va fi resolicitat în multiple momente când interacționați cu Prestatorul sau Platforma pentru ca dumneavoastră să vă reafirmați acceptul.

Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Acest document precum și politicile anterior menționate reprezintă acordul integral între noi și dumneavoastră și înlocuiește orice altă înțelegere anterioară. Părțile acestui contract vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Acest document precum și întreaga activitate desfășurată de Prestator respectă principiul egalității de tratament față de toți Pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoarea tegumentului, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Deoarece înțelgem că parcurgerea și comprehensiunea acestui document poate fi dificilă, puteți folosi acest cuprins pentru a naviga subtitlurile documentului:

 1. Dispoziții Preliminare
 2. Definiții
 3. Cine suntem
 4. Proprietate intelectuală (drepturi de autor)
 5. Descrierea Serviciilor
 6. Eligibilitate
 7. Reguli de utilizare a Site-ului Web
 8. Reguli aplicabile tuturor Pacienților
  8.a. Reguli aplicabile pentru programări
 9. Principii aplicabile tuturor Pacienților
 10. Limitări
  *10.1 Limitări specifice Site-ului Web
 11. Comunicări și notificări
 12. Modificări aduse acestui contract

2. Definiții

În vederea clarificării oricărei posibile confuzii, vă rugăm să citiți și să înțelegeți următorii termeni și modul în care aceștia sunt utilizați în acest document:

 • Prin termenii „reumatolog.doctor”, „Platformă”, „Site Web” definim site-ul web (portalul online) https://reumatolog.doctor ce este deținut și administrat de Dot Doctor Medical Services S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, cu sediul social la adresa Calea Dudești, Nr. 104-122, Et. 5, Cabinet 256, București, sect. 3, având CUI: 48308456, înregistrată în registrul comerțului sub nr.  J40/10743/2023, ce poate fi contactată la adresa de email .
 • Prin termenii „Prestator”, „noi” definim orice angajat sau persoană ce prestează servicii în numele persoanei fizice autorizate (PFA) CMI Dr. Teodosiu Marinela.
 • Prin termenii „dumneavoastră”, „Utilizator”, „Utilizatori”, „Pacient”, „Pacienți” definim orice persoană, grup de persoane sau entitate legală ce utilizează sau dorește să utilizeze site-ul web sau Serviciile prestate de CMI Dr. Teodosiu Marinela.
 • Prin termenii „Aparținător”, „Aparținători” definim orice persoană sau grup de persoane pe care Pacientul le desemnează în scris să participe la Serviciul Medical, aflând astfel informații medicale despre Pacient sau orice persoană sau grup de persoane ce reprezintă legal un Pacient fără abilitate de a consimți.
 • Prin termenii „Serviciu”, „Servicii”, „Serviciu Medical”, „Servicii Medicale” definim activitatea medicală prestată de CMI Dr. Teodosiu Marinela sau prin angajații săi.
 • Prin termenul „Acord de Prestări Servicii Medicale” definim acordul de voință dintre Pacient și Prestator, cu privire la prestarea Serviciilor Medicale, cuprinzând dar fără a se limita la Termeni și Condiții de accesare a Serviciilor Medicale și de utilizare a Site-ului Web, oferta comercială acceptată de Pacient: (i) în mod expres prin semnătură olografă sau electronică aplicată conform Legii 455/2001 sau (ii) prin intermediul Web Site-ului https://reumatolog.doctor, sau (iii) tacit, prin simpla acceptare a Serviciilor Medicale.
 • Prin termenul „Consimțământ al Pacientului Informat” definim consimțământul Pacientului în vederea prestării Serviciilor Medicale, ce are forma prevăzută de OMS 1411/2016, aplicată conform Legii 46/2003 și a Codului de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România.
 • Prin termenii „urgență medicală”, „urgențe medicale” definim starea medicală sau chirurgicală, a cărei debut este brusc și care se manifestă prin simptome de o severitate suficientă și pentru care un medic prudent, care posedă cunoștințe medicale și care acționează cu bună-credință și în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera că în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficiență fizică gravă sau deces.
 • Prin termenul „CAS” definim Casa de Asigurări de Sănătate cu care Prestatorul se află în contract.
 • Prin termenul „Tranzacție” definim operațiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Prestator, respectiv achiziționării de către Utilizator, a unuia sau mai multor servicii.
 • Prin termenul „Informații Confidențiale” definim orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociații și afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, „Informații Confidențiale” înseamnă orice fel de informație cuprinsă în livrabil, așa cum este definit mai jos.
 • Prin termenul „GDPR” definim REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3. Cine suntem

Platforma reumatolog.doctor este deținută și administrată de Dot Doctor Medical Services S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, cu sediul social la adresa Calea Dudești, Nr. 104-122, Et. 5, Cabinet 256, București, Sect. 3, având CUI: 48308456, înregistrată în registrul comerțului sub nr.  J40/10743/2023, ce poate fi contactată la adresa de email

Prestatorul este CMI Dr. Teodosiu Marinela, o persoană fizică autorizată cu activitate în domeniul medical, având CUI: 20471070 și sediul de activitate la adresa Calea Dudești, Nr. 104-122, Et. 5, Cabinet 273, București, Sect. 3, ce poate fi contactată telefonic la numărul +40745200261.

4. Proprietate intelectuală (drepturi de autor)

‍Întregul conținut al platformei este proprietatea intelectuală a Prestatorului. Platforma va fi folosită de către Utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii platformei nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la elemente vizuale, baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, Prestatorul își rezervă dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

5. Descrierea Serviciilor

CMI Dr. Teodosiu Marinela are ca unic scop de activitate servicii sau asistență medicală specializată în regim ambulatoriu, cu programare prealabilă.

Pentru a vizualiza fiecare Serviciu Medical oferit, detaliile sale, durata sa, costul final, modalitatea de desfășurare, modalitățile de plată și limitările sale vă rugăm să vă referiți la secțiunea corespunzătoare de pe pagina principală a Site-ului Web.

6. Criterii de eligibilitate

Pentru a putea utiliza Platforma sau a beneficia de serviciile oferite trebuie: (i) să aveți peste 18 ani (valabil pentru toți Pacienții) și capacitate deplină de exercițiu (pentru Pacienții fără Aparținător), (ii) să fiți de acord cu Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie și (iii) să ne furnizați date cu caracter personal reale, complete și actualizate.

Informațiile Confidențiale pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, inclusiv legate de GDPR, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate menționată anterior.

7. Reguli de utilizare a site-ului web

Vă angajați să respectați următoarele reguli în momentul când utilizați acest Site Web:
7.1 Veți furniza informații reale, complete și actualizate.

7.2 Nu veți efectua nici o solicitare falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula solicitarea și informa autoritățile competente.

7.3 Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site. Orice conținut încărcat pe site de către dumneavoastră (informații, imagini, video-uri, etc.) trebuie să vă aparțină și să nu violeze drepturile de autor sau orice alte contracte sau înțelegeri anterioare.

7.4 Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

7.5 Încălcarea regulamentului de mai sus poate duce la blocarea accesului, anularea serviciilor preexistente sau viitoare, sesizarea autorităților competente, precum și adresarea în fața justiției pentru a ne recupera integral prejudiciile create, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiile nerealizate, onorariile avocaților și cheltuielile de judecată.

8. Reguli aplicabile tuturor Pacienților

Vă angajați să respectați următoarele reguli în momentul când solicitați și ulterior când beneficiați orice Serviciu oferit de noi până la finalizarea oricărei interacțiuni cu noi:

8.1 Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incintă sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Prestatorului, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a Prestatorului nu sunt tolerate. În cazul în care Pacientul sau Aparținătorii acestuia săvârșesc una din faptele, actele menționate mai sus, Prestatorul și/sau personalul acestuia va solicita imediat evacuarea Pacientului și/sau Aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul nașterii unei situații conflictuale, angajații Prestatorului vor putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție cu care aceasta colaborează, și/sau intervenția Poliției.

8.2 În cazul unor evenimente de tipul celor menționate la punctul anterior, Prestatorul sau angajații acestuia, pot restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la Serviciile Medicale oferite, având dreptul de a rezilia orice contract anterior încheiat cu Pacientul și/sau Aparținătorul sau în favoarea Pacientului și/sau a Aparținătorului.

8.3 Veți respecta faptul că, pentru Serviciile Medicale desfășurate în persoană (fizic) la sediul de desfășurare a acestora, accesul la Servicii Medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor sau documentelor medicale se poate face numai personal, după identificarea Pacientului și/sau a Aparținătorului, identificare care se poate realiza numai pe baza unui act de identitate/ pașaport valabil cu fotografie. In cazul Pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate Aparținătorilor acestuia. Nu eliberăm informații sau documente medicale despre un Pacient altor persoane indiferent de gradul de rudenie decât dacă acestea sunt prezente în același timp cu Pacientul și sunt desemnate ca Aparținător.

8.4 Veți respecta faptul că, pentru Serviciile de Telemedicină sau orice serviciu desfășurat la distanță prin mijloace electronice, accesul la Servicii, inclusiv eliberarea rezultatelor sau documentelor se poate face numai după identificarea Pacientului și/sau a Aparținătorului, identificare care se poate realiza vizual, prin prezentarea de către Pacient a unui act de identitate/ pașaport valabil cu fotografie. Nu eliberăm informații sau documente medicale despre un Pacient altor persoane indiferent de gradul de rudenie decât dacă acestea sunt prezente în același timp cu Pacientul și sunt desemnate ca Aparținător.

8.5 Veți respecta durata Serviciului Medical fără a putea face sesizări legate de faptul că nu vi s-a oferit suficient timp pentru acel Serviciu Medical.

8.6 Veți avea acces la Servicii Medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: (i) cardul de asigurat CAS; (ii) biletul de trimitere emis în condițiile CAS și (iii) cartea de identitate.

8.7 Sunteți de acord că, la accesarea Serviciilor Medicale, personalul sau Site-ul Web va actualiza datele Pacienților și/sau Aparținătorilor, în special telefon și e-mail.

8.8 Serviciile Medicale realizate în persoană trebuie achitate în avans, la începutul Serviciului. În cazul în care serviciile achitate în avans nu au putut fi prestate din motive ce tin de Prestator, sumele plătite în avans vor fi restituite integral.

8.9 Plata în avans pentru Serviciile Medicale în persoană se va achita exclusiv sub formă de numerar.

8.10 Pacientul și/sau Aparținătorul înțelege și acceptă că Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care solicitarea de plată sau Tranzacția nu a fost primită sau efectuată corespunzător din motive ce nu țin de Prestator.

8.11 În acord cu prevederile Codului Fiscal, sunteți de acord cu faptul că nu emitem factură pentru Serviciile Medicale prestate, la solicitarea Pacienților și/sau Aparținătorilor, pe numele unor persoane fizice și/sau juridice (societăți comerciale/asociații și fundații)/PFA, PFI. În vederea emiterii unei facturi pe numele unei entități juridice, este necesară încheierea în prealabil cu respectiva entitate juridică, a unui contract de prestări de Servicii Medicale specific pentru Serviciile acordate Pacientului.

8.12 În cazul în care, în urma accesării Serviciilor Medicale, veți figura în evidențele contabile cu debite, acceptați faptul că nu veți putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate, indiferent dacă dețineți sau nu și calitatea de asigurat CAS. Restricția va fi activă până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului. Prestatorul va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe specializate, avocați, executori judecătorești pentru recuperarea debitelor Pacienților.

8.13 Suspendarea furnizării Serviciilor Medicale se face în următoarele situații dar fără a fi limitate la acestea: (i) Pacientul și/sau Aparținătorul nu a achitat serviciile prestate de Prestator, (ii) Pacientul sau Aparținătorii se află într-o situație litigioasă cu Prestatorul (prin litigioasă se va înțelege litigiu înregistrat la instanța de judecată sau orice altă plângere formulată de către Pacient și/sau Aparținător care ar putea aduce prejudicii majore Prestatorului, (iii) Pacientul și/sau Aparținătorul au săvârșit fapte așa cum sunt acestea menționate în sub-punctul 8.1 din acest articol, (iv) Pacientul și/sau Aparținătorul și-au retras Acordul de Prestări Servicii Medicale, Consimțământul Pacientului Informat, (v) Pacientul și/sau Aparținătorul se programează abuziv în multiple intervale din aceeași lună calendaristică, blocând astfel posibilitatea altor Pacienți și/sau Aparținători să se programeze, (vi) Pacientul și/sau Aparținătorii refuză utilizarea de echipamente personale de protecție la indicația Prestatorului, (vii) în alte cazuri prevăzute expres în contractul semnat de către Pacient și/sau Aparținător cu Prestator sau în lege.

8.14 În cazul investigațiilor sau procedurilor medicale pentru care este necesar acordul exprimat în scris sub forma de Consimțământ al Pacientului Informat, lipsa semnăturii olografe a Pacientului și/sau a Aparținătorului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri de îndată furnizarea investigațiilor sau procedurilor medicale solicitate.

8.15 Pacienții și/sau Aparținătorii au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003, Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România și actele legislative conexe, Pacienții și/sau Aparținătorii neputând invoca în apărarea lor necunoașterea legii.

8.16 Prestatorul, Pacientul și/sau Aparținătorul: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.

8.17 În cazul în care Pacientul și/sau Aparținătorul consideră că drepturile acestora au fost încălcate, vă rugăm să ne detaliați cazul, completând formularul disponibil pe pagina principală a Site-ului Web, telefonic prin apelarea numărului de telefon disponibil pe pagina principală a Site-ului Web sau prin intermediul adresei de e-mail disponibil pe pagina principală a Site-ului Web. Prestatorul va prelua mesajul dumneavoastră și va investiga cele relatate, urmând ca un răspuns scris să fie oferit în cel mai scurt timp. Pacienții și/sau Aparținătorii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra Prestatorului pentru rezolvarea reclamațiilor. Toate informațiile, solicitările, informările, cu excepția celor ce necesită un alt regim juridic, vor fi înregistrate automat, primind un număr unic.

8.18 Anterior primului Serviciu Medical oferit de Prestator, Pacientul și/sau Aparținătorul își vor exprima acceptul pentru Acordul de Prestări Servicii Medicale prin care Prestatorul, Pacientul și/sau Aparținătorul se obligă contractual la regulile, principiile și limitările din acest document. Fără acest acord între Prestator, Pacient și/sau Aparținător, niciun Serviciu Medical nu poate avea loc.

8.19 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și sunt de acordă că, Acordul de Prestări Servicii Medicale este valabil pe întreaga perioadă de interacțiune dintre Prestator, Pacient și/sau Aparținător, nu necesită reînnoirea acordului între părți la prestări succesive de Servicii Medicale decât în situația în care Acordul de Prestări Servicii Medicale suferă modificări sau este reziliat de oricare dintre părți.

8.20 În cadrul Serviciilor Medicale oferite de Prestator, Pacientul și/sau Aparținătorul le vor fi solicitat un Consimțământ al Pacientului Informat. Fără acest accept informat al Pacientului și/sau Aparținătorul, niciun serviciu nu poate avea loc.

8.21 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și sunt de acordă că, Consimțământul Pacientului Informat nu necesită reînnoirea acceptului la vizite ulterioare dacă actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică în conformitate cu art. 16 din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, decât în situația în care actul medical se modifică sau Pacientul și/sau Aparținătorul își retrag acordul.

8.22 Pacientul și/sau Aparținătorul pot alege în orice moment să întrerupă sau să refuze orice intervenție sau Serviciu Medical prin consemnarea în scris, cu semnătură olografă a înțelegerii consecințelor refuzului sau întreruperii actului medical.

8.23 În situația în care Pacientul și/sau Aparținătorul săvârșesc fapte așa cum sunt acestea menționate în sub-punctul 8.1 din acest articol și prin extensie Pacientului îi se suspendă facilitarea de Servicii Medicale așa cum este prevăzut în sub-punctul 8.11, Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și sunt de acord cu înregistrarea audio-video a acestora precum și utilizarea acestor înregistrări în vederea evitării unei cuple medicale și pentru orice demers legal ulterior.

8.24 În cadrul oricărui Serviciu Medical, Pacientul poate desemna o (1) persoană ce va acționa ca Aparținător — aceasta va participa la Serviciul Medical și va primi informații despre Pacient. În cazul Pacienților fără abilitatea de a consimți, aceștia vor fi însoțiți obligatoriu de o (1) persoană ce va acționa ca Aparținător — aceasta se va identifica la începutul Serviciului Medical, va primi informații despre Pacient, va reprezenta Pacientul, va lua decizii medicale pentru Pacient și va semna orice document necesar în numele Pacientului.

8.25 În cadrul Serviciilor Medicale în persoană, Pacientul poate fi însoțit în sediul de desfășurare al Serviciului (cabinetul) de un (1) singur Aparținător. Restul membrilor de familie sau prieteni vor aștepta în coridorul de așteptare iar la finalul Serviciului Medical pot fi informați de către Pacient și/sau Aparținător (dacă acesta/aceștia doresc acest lucru) și nu de către Prestator ce trebuie să mențină confidențialitatea medic-pacient.

8.26 Prestatorul va elibera documente ce necesită îndeplinirea anumitor criterii medicale, precum dar nu limitat la: referate necesare încadrării în grad de handicap, scale medicale specifice etc. doar dacă va considera că aceste criterii medical sunt îndeplinite. Pacientul și/sau Aparținătorul nu vor crea presiuni asupra Prestatorului pentru eliberarea acestor documente dacă criteriile medicale nu sunt îndeplinite.

8.27 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și acceptă că Prestatorul nu poate elibera anumite documente medicale fără ca Pacientul să se prezinte cu documente specifice (precum dar nu limitate la: certificat de identitate, card de sănătate, adeverință de salariat, adeverință ce atestă numărul de zile de concediu emise pe anul curent, bilet de trimitere) la momentul de desfășurare al Serviciului Medical. Prestatorul poate să rețină aceste documente în funcție de necesitate. De exemplu, dar nu limitat la: Prestatorul nu poate elibera un concediu medical Pacientului fără ca acesta să prezinte o adeverință tip de la angajator ce atestă numărul de zile de concediu din anul curent, Prestatorul nu poate elibera rețetă de medicație compensată fără bilet de trimitere (pe care-l va reține pentru Serviciul Medical respectiv etc.).

8.28 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și acceptă că, în funcție de situația epidemiologică la nivel național, de situația epidemiologică sezonieră sau de anumite criterii medicale, Prestatorul poate impune purtarea de echipamente personale de protecție precum, dar nu limitate la: măști chirurgicale sau FFP, mânuși, halate chirurgicale, viziere atât de către personalul medical dar și de către Pacienți și Aparținători. Refuzul purtării acestor echipamente, conform indicațiilor Prestatorului se va solda cu anularea Serviciului Medical pentru care Pacientul s-a prezentat în primă instanță și suspendarea furnizării de Servicii Medicale ulterioare în conformitate cu sub-punctul 8.11 din acest articol.

8.29 În cazul în care Pacientul posedă abilitatea de a consimți însă nu posedă un grad de școlarizare suficient pentru a citi documente, a scrie sau pentru a semna olograf, acesta va fi însoțit obligatoriu de un Aparținător ce posedă gradul de școlarizare necesar pentru abilitățile menționate anterior ce va acționa ca reprezentant legal al Pacientului.

8.a Reguli aplicabile pentru programări

8.a.1 Veți respecta programul de activitate a Prestatorului fără a putea face sesizări legate de faptul că nu ați fost lăsat(ă) să accesați fizic sediul de desfășurare a serviciului înainte de începerea programului sau după terminarea lui.

8.a.2 Veți solicita programarea pentru Servicii Medicale doar în intervalul programului de activitate a Prestatorului.

8.a.3 Pentru Serviciile Medicale în persoană, Pacientul și/sau Aparținătorul se vor prezenta în ziua stabilită conform programării. Pacientul și/sau Aparținătorul vor intra în cabinet în ordinea cronologică de prezentare față de ceilalți Pacienți și/sau Aparținători.

8.a.4 În cazul în care Pacientul și/sau Aparținătorul nu se prezintă în ziua programării, Pacientul și/sau Aparținătorul acceptă faptul că programarea va fi anulată iar dacă Serviciul Medical a fost unul achitat de Pacient și/sau Aparținător, suma de bani plătită nu va fi restituită de către Prestator.

8.a.5 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg că pot solicita reprogramarea unui Serviciu Medical la o dată ulterioară în termen de maxim 24 de ore înainte ca programarea să aibă loc, în situația în care perioada până la programare este mai mare de 24 de ore.

8.a.6 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și acceptă că, în situația în care nu anulează sau nu are loc reprogramarea în termenul menționat anterior de 24 de ore, întreaga sumă achitată pentru acel serviciu va fi reținută de Prestator.

8.a.7 Serviciile Medicale ce au loc în mai puțin de 24 de ore de la momentul programării nu pot fi anulate, doar reprogramate și plata achitată nu pot fi returnată (excepție fac situatiile de caz fortuit sau de forță majoră).

8.a.8 În cazul în care nu vă prezentați la 2 programări consecutive în decurs de 3 luni, fără a avea un motiv întemeiat și fără să anulați sau să ne anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este stabilită programarea, acceptați faptul că vă putem suspenda Serviciile Medicale acordate pentru o perioadă de 6 luni, fără a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgență medicală conform dispozițiilor legale aplicabile.

8.a.9 În cazul Serviciilor de tip pachet ce includ multiple Servicii secundare la achiziționarea acestora (spre exemplu cele ce includ un control ulterior), dacă aceste Servicii succesive nu sunt programate de către Pacient și/sau Aparținător într-un interval de 30 de zile de la achiziționarea pachetului, acestea vor fi anulate.

8.a.10 Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și acceptă că, există o limită generală de o (1) programare per lună, per pacient. Această limită poate fi extinsă de către Prestator în funcție de necesitate și în funcție de Serviciul Medical.

8.a.11 În situația în care Pacientul și/sau Aparținătorul se programează abuziv în multiple intervale din aceeași lună calendaristică, blocând astfel posibilitatea altor Pacienți și/sau Aparținători să se programeze, Prestatorul își rezervă dreptul de a anula toate programările și de a sista furnizarea de Servicii Medicale în conformitate cu sub-punctul 8.11 din acest articol.

9. Principii aplicabile tuturor Pacienților și/sau Aparținătorilor

În acest articol veți găsi listat principiile de desfășurare a activității CMI Dr. Teodosiu Marinela dacă regulile menționate anterior sunt îndeplinite de către Pacient.

9.1 Serviciile Medicale pot fi accesate de către Pacienți și/sau Aparținători, în intervalul orar menționat pe pagina principală a Site-ului Web, în condițiile comunicate periodic de către Prestator. Prestatorul poate modifica programul de funcționare în orice moment, după cum va considera de cuviință.

9.2 Programările pentru Servicii Medicale se pot realiza telefonic la numărul listat pe Site-ul Web.

9.3 Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondența purtată cu Pacientul și/sau Aparținătorul de către Prestator, se va face la datele de contact înregistrate în procesul de programare sau declarate pe alte canale și înregistrate în sistemul informatic al Prestatorului, adresă care va fi actualizată în funcție de declarațiile Pacientului și/sau Aparținătorului de la momentul accesării Serviciilor Medicale. De asemenea, Prestatorul derulează procese recurente de actualizare a datelor de contact. Astfel, dacă ulterior semnării unui Acord de Prestări Servicii Medicale cu Prestatorul, în care erau menționate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin menționarea acesteia într-o corespondență scrisă, prin înscrierea la un newsletter, etc.), acestea se vor actualiza în funcție de ultima solicitare a Pacientului și/sau Aparținătorului, acesta din urmă neputându-se prevala de faptul că notificările și comunicările nu s-au efectuat conform contractului.

9.4 Comunicările telefonice, de tip sms, mesaj electronic prin platforma WhatsApp sau e-mail, cum ar fi dar fără a se limita la programările solicitate, informări privind rezultatele investigațiilor efectuate sau eventuale resturi de plată înregistrate, informări privind procedurile operaționale/sistemele Prestatorului, care au impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o bună desfășurare a serviciilor medicale solicitate de pacienți.

9.5 În mod excepțional, programarea poate fi decalată, atunci când personalul medical acordă îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesită o atenție sau supraveghere medicală augmentată. De asemenea, din motive obiective, Prestatorul se poate regăsi în situația de a trebui sa anuleze sau reprogrameze o programare, caz în care Pacientul și/sau Aparținătorul vor fi înștiințați și contactați de către Prestator pentru oferirea unei alternative de programare.

9.6 Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurări de Sănătate (CAS) cu care Prestatorul se află în contract sunt disponibile în limita fondurilor existente, la medicii declarați în contractele încheiate de Prestator cu CAS și în condițiile comunicate de către Prestator la momentul accesării serviciilor. În conformitate cu normele legale, o listă completă a serviciilor decontate de către CAS cu care Prestatorul se află în contract se vor regăsi pe pagina principală a Site-ului Web.

9.7 În situațiile în care problemele de sănătate ale Pacientului sau tratamentele necesare acestuia depășesc competența sau resursele disponibile Prestatorului, Pacientul și Aparținătorul dacă acesta există, vor fi redirecționați spre un alt centru medical în vederea continuării îngrijirii medicale.

9.9 Pacientul și/sau Aparținătorul sunt întotdeauna informați de către Prestator despre serviciile medicale pe care le furnizează la un nivel la care informația este relevantă, adecvată și permite în circumstanțele date (tipul de afecțiune, nivelul cultural al pacientului, psihologia sa, etc.) ca Pacientul și/sau Aparținătorul să poată lua o decizie informată. Pacientul și/sau Aparținătorul sunt obligați să solicite informații suplimentare pentru orice neclaritate sau neînțelegere pe care o are, în caz contrar Pacientul și/sau Aparținătorul acceptă că informarea medicală a fost realizată de către Prestator la un nivel adecvat.

9.10 În conformitate cu art. 20 din legea 46.2003, Pacientul și/sau Aparținătorul nu pot fi fotografiați sau filmați într-o unitate medicală fără consimțământul acestora, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale. În plus, Pacientul și/sau Aparținătorul înțeleg și sunt de acord cu filmarea acestora conform articolului 8.21 din acest document.

9.11 Deși Prestatorul respectă toate prevederile legale în ceea ce privește igiena locului de desfășurare a Serviciilor Medicale, și Pacientul și/sau Aparținătorul sunt implicați direct în menținerea acesteia. Prin extensie, Pacientul și/sau Aparținătorul sunt rugați să respecte solicitările aduse de către Prestator precum, dar nu limitate la: igienizarea mâinilor, folosirea preșurilor pentru încălțăminte, folosirea de echipamente personale de protecție, etc..

10. Limitări

10.1 Prestatorul își propune să acorde Servicii Medicale la cele mai înalte standarde de calitate. In cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Prestatorului poate să difere de rezultatul dorit de Pacient și/sau Aparținător. Reamintim Pacienților și/sau Aparținătorilor că obligația medicală este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna Pacientul are dreptul să primească o a doua opinie medicală.

10.2 Prestatorul nu este autorizat ca Unitate de Primiri Urgențe, așa cum este definită de lege iar ca atare, nu oferă Servicii Medicale pentru Urgențe Medicale.

10.3 Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nereușite sau întârzieri în îndeplinirea serviciilor pe care le oferim în cazuri de forță majoră, sau fortuite. Forța majoră include, fără a se limita la: schimbări legislative, război, embargou, act terorist, revolta, incendiu, cutremur, pandemie, greva, accident nuclear, condiții meteo, acte de hacking, avarii ale providerilor de internet sau probleme medicale ale angajaților.

10.4 Datorită prevederilor legale actuale, Serviciile Medicale necesită crearea de documente precum, dar nu limitate la: acorduri, contracte, Consimțământul Pacientului Informat, scrisori medicale, etc. ale căror editări sau semnări de către Prestator, Pacient și/sau Aparținător poate necesita inclusiv 50% din timpul acordat Serviciului limitând astfel timpul acordat actului medical.

10.1 Limitări specifice Site-ului Web

10.1.1 Platforma a fost construită și este menținută în momentul actual de o echipă redusă de personal, fără experiență formală în domeniul de specialitate al IT. Ca atare, există întotdeauna posibilitatea ca o porțiune sau întreaga platformă să devină nefuncțională pentru perioade variabile de timp sau permanent. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice prejudiciu sau pierdere adusă utilizatorului în astfel de situație.

10.1.2 Materialele din acest Site Web sunt puse la dispoziție „ca atare” și fără nici un fel de garanții exprese sau implicite. Platforma nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile din Site-ul Web vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor Site-ului Web vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată;
 • niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la Site-ul Web sau prin intermediul serviciilor Site-ului Web nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

10.1.3 In nicio circumstanță, incluzând fără a se limita la, neglijentă, Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio despăgubire specială sau semnificativă rezultată din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Site-ului Web sau alte materiale care pot fi descărcate, chiar dacă Prestatorul sau reprezentanții săi au fost informați asupra posibilității unor asemenea pagube. In nicio circumstanță Prestatorul nu este responsabil în totalitate în fața dumneavoastră pentru toate pagubele, pierderile sau acțiunile (fie prin contract fie altfel), care depășesc suma pe care ați plătit-o către Prestator, dacă există, pentru produsele și/sau serviciile achiziționate de pe acest site.

10.1.4 Platforma și prin extensie articolele publicate pe acest Site Web trebuie utilizate doar în scop de informare. Platforma nu este destinată pentru a fi folosită de medici pentru a pune diagnostic sau a prescrie tratamente. Platforma nu este destinată pentru a fi folosită de persoane fără pregătire medicală sau de specialitate pentru orice formă de diagnostic sau tratament.

10.1.5 Site-ul Web poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în legătură cu conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Platforma nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți.

11. Comunicări și notificări

Pacientul și/sau Aparținătorul sunt de acord că toate comunicările efectuate în baza prezentului contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă sau prin intermediul paginile publice de social media (rețelele sociale), consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către utilizator).

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru utilizator – paginile publice de social media (rețelele sociale) și avizierele fizice aferente sediului de activitate;
 • Pentru Prestator – la următoarea adresă electronică: .

12. Modificări aduse acestui contract

Prestatorul poate modifica oricând acest contract, iar modificările vor intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de zile de la data înștiințării Pacientului de noile modificări la adresa de e-mail indicată sau pe paginile publice de social media (rețelele sociale). În termenul de 10 zile lucrătoare, Pacientul poate renunța la contract, anunțând în acest sens Prestatorul. În situația în care în termenul de 10 zile Pacientul nu renunță la contract, noile modificări vor intra în vigoare fără orice altă formalitate.